BOKA ABC FÖR SKYDDSOMBUD PÅ

SKYDDSOMBUDSUTBILDNING.SE

SKYDDSOMBUDSUTBILDNING.SE


Enligt arbetsmiljölagen så krävs det att skyddsombuden är utbildade inom arbetsmiljöområdet. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att bli skyddsombud på arbetsplatsen men skyddsombuden bör ha ett stort intresse för arbetsmiljö. Vilken utbildning ett skyddsombud ska ha regleras inte i lagstiftningen men i vissa kollektivavtal så finns det krav. Vanligtvis genomför ett nytt skyddsombud en BAM utbildning eller liknande, vi har valt att ta fram en speciell utbildning för skyddsombud, ABC för SKYDDSOMBUD som är en ren skyddsombudsutbildning där vi går djupare in ipå skyddsombudens uppgifter och rättigheter.

Som skyddsombud kan man behöva gå flera olika utbildningar för att säkerställa att man på ett bra sätt ska kunna utföra sitt uppdrag och vilka de är styrs av behoven som finns i verksamheten. T.e.x. så kan ett skyddsombud behöva utbildning i:Men som sagt vilka utbildningar som krävs styra av behovet i verksamheten. Vår utbildning ABC för Skyddsombud är en skyddsombudsutildning som ger er grunderna inom arbetsmiljöområdet.OM UTBILDNINGEN

ABC FÖR SKYDDSOMBUD (2 dagar)


Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring.

Genom ett samarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och PTK så finns det nu möjlighet att ansöka om stöd för arbetsmiljöutbildningar med upp till 70% av utbildningskostnaden.


Syftet med utbildningen är att:

ABC för skyddsombud är en grundutbildning för skyddsombud. Deltagarna skall få en grundläggande arbetsmiljökunskap samt en god förståelse för hur samverkan i arbetsmiljöfrågor mellan arbetsgivare, chefer, skyddsombud och övriga anställda i organisationen bör fungera. Skyddsombud ska finnas på arbetsplatser med fem anställda eller mer enligt Arbetsmiljölagen och fyller en viktig roll i arbetsmiljöarbetet. Både arbetstagarna och arbetsgivaren ansvarar för att skyddsombudet får en relevant utbildning för att kunna sköta sitt förtroendeuppdrag. Skyddsombud utses i normala fall av den lokala fackliga organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Vid avsaknad av kollektivavtal så kan arbetstagarna själva utse ett skyddsombud.


Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:


 • hur skyddsombudet skall kunna samverka i organisationen för att hantera arbetsmiljöfrågor
 • hur skyddsombudet skall medverka vid undersökningar av risker och genomförandet av förebyggande insatser.
 • vilka rättigheter och skyldigheter skyddsombudet har.
 • hur skyddsombudet skall kunna följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
 • hur man kan söka vidare information och omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.
 • hur skyddsombudet kan agera för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.
 • hur skyddskommittén arbetar och skyddsombudets rätt att vara representerad i denna
 • lagstiftningen inom arbetsmiljöområdet
 • roller och ansvar
 • SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
 • OSA - Organisatorisk och Social Arbetsmiljö AFS 2015:4
 • och mycket mer


Målgrupp

Skyddsombud eller arbetsmiljöombud som behöver en grundutbildning för skyddsombud för att förstå sin roll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras. 


Ort

Utbildningen ges på följande orter: Jönköping, Linköping, Sveg, Umeå, Luleå, Stockholm, Göteborg, Växjö, Norrköping, Örnsköldsvik, Uppsala, Kalmar, Borlänge, Karlstad, Falun, Malmö, Piteå, Örebro, Helsingborg, Linköping, Gävle, Söderhamn, Kiruna, Västerås, Sundsvall, Skellefteå, Visby och Östersund.


Utbildningens längd

2 dagar.


I priset ingår

Kursmaterial, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt ett kursintyg efter genomförd grundutbildning för skyddsombud.


Pris 8 700 SEK exklusive moms/pers.

SKYDDSOMBUD


Skyddsombud kallas ibland för arbetsmiljöombud och de representerar arbetstagarna i förhållande till sin arbetsgivare när det gäller arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljölagen så ska arbetsgivare och arbetstagare samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö och det framgår i arbetsmiljölagen att skyddsombudet är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Som skyddsombud har man inget ansvar för arbetsmiljöarbtet, utan ansvaret ligger hos arbetsgivaren. Däremot så ska skyddsombuden delta i arbetsmiljöarbetet.

Vanliga uppgifter för ett skyddsombud är att delta i planering av nya lokaler eller ändring av befintliga, ska företaget börja med ensamarbete, nattarbete eller göra förändringar i produktionsmetoderna, så ska skyddsombuden involveras i detta. När man går skyddsrond, gör riskbedömningar, tar fram handlingsplaner bör skyddsombuden vara med och kunna komma med synpunkter och påverka besluten.

SAMVERKAN

OMBUD

FÖRÄNDRING

VAD TJÄNAR ETT SKYDDSOMBUD


Vad tjänar ett skyddsombud, är en vanlig fråga som ofta dyker upp på en skyddsombudsutbildning.

I regel får ett skyddsombud ingen lön för sitt uppdrag som skyddsombud, det är ett oavlönat förtroendeuppdrag.

Men arbetsgivaren har inte heller rätt att ge skyddsombuden sämre lön eller på något annat sätt behandla dessa orättvist på grund av att de är skyddsombud. Tiden som skyddsombuden lägger ner i sin roll som skyddsombud är inte utöver den normala arbetstiden.

 


HUVUDSKYDDSOMBUD


Ett huvudskyddsombud ansvarar för att samordna de övriga skyddsombudens verksamhet. Ett huvudskyddsombud har hela arbetsplatsen som sitt skyddsområde och kan agera på andra skyddsombuds skyddsområden. Huvudskyddsombudet kan även företräda de övriga skyddsombuden utåt.

Om det förekommer flera fackliga organisationer med egna huvudskyddsombud behöver facken göra upp om vilket huvudskyddsombud som har befogenhet för vilka delar i skyddsområdet. Hur lokala skyddsombud och huvudskyddsombud fördelar sina uppgifter bestäms av den fackliga organisationen som utsett dem och besluten bör dokumenteras.

Skyddsområde Skyddsombudsutbildning

Skyddsområde


Ett arbetsställe kan delas in i skyddsområden, det kan vara geografiskt eller indelat per yrkesgrupp och omfatta dess kollektivavtalsområde på arbetsplatsen. Viktigt att man vet vilket skyddsområde man har.

regionalt skyddsombud rso

Regionalt skyddsombud (RSO)


Ett regionalt skyddsombud har samma uppgifter och befogenheter som övriga skyddsombud och företräder arbetstagare, oavsett facklig tillhörighet, på arbetsplatser där det saknas lokala skyddsombud

 
 
 
 
 
skyddsombudsutbildning